တ႐ုတ္၀ယ္လက္ေၾကာင့္ ၿမိတ္ေဒသထြက္ ငါးေဖာင္ဆံမ်ား ေစ်းေကာင္းရ | DVB