ခရီးသြားလုပ္ငန္းကလြဲၿပီး စီးပြားေရးက႑တြင္ တိုးတက္မႈ မျပႏိုင္ေသးဟု ဒုသမၼတ ေျပာ | DVB