မန္ယူ ၂-၁ စီအက္စ္ေကေအ၊ ဘင္ဖီကာ ၀-၂ ေဘဆယ္ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB