႐ုိဟင္ဂ်ာကိစၥ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီအထူးအစည္းအေ၀းက်င္းပ၊ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ေတာင္းဆို | DVB