အေမရိကန္တြင္ ေနအိမ္မ်ား  ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမည့္အႏၲရာယ္ ရင္ဆုိင္ေနရ | DVB