ခရီးသြားလာခြင့္ တားျမစ္မိန္႔ အေမရိကန္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္ အတည္ျပဳ | DVB