ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား လုံၿခံဳေရးအတြက္ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံအား ကုလသမဂၢ သတိေပး | DVB