ျပည္နယ္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း ကရင္ျပည္နယ္အသင္းခဲြ ဖြင့္လွစ္ | DVB