ေရဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ စပါးစိုက္ခင္းတခ်ိဳ႕ ဆစ္ပိုးက်သျဖင့္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က် | DVB