ကမာၻတလႊားမွ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ရွားေတာင့္ရွားပါး စူပါမြန္း ျမင္ကြင္းမ်ား(ဓာတ္ပံု) | DVB