လူသားႏွင့္မျခား ျပဳမူတံု႔ျပန္ႏိုင္သည့္ ဂ်ပန္စက္႐ုပ္မိန္းကေလး အယ္ရစ္ကာ (႐ုပ္သံ) | DVB