ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၄၆,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး မႏၲေလးပြဲစား ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၄၈,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေက်ာ္ ကြာျခားေနပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၃၂,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၄,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ကြာျခားပါတယ္။ ကုလားပဲလံုး ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ကုလားပဲလံုးကေတာ့ ၅၇.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၉၁,၆၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး မႏၲေလးပြဲစားကုန္သည္၊ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၃,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ၁ အိတ္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ကြာျခားပါတယ္။ ပဲတီစိမ္း ပဲတီစိမ္းကေတာ့ ၅၆.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၇၉,၆၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၄,၄၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလးမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၄,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလးပြဲစား ကုန္သည္၊ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာ ၁ အိတ္ကို ၁၀၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၁၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၉၉,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံ ၁ အိတ္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ ေလာက္ ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ႏွမ္းျဖဴက ၁ အိတ္ကို ၁၂၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၇,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၃,၅၀၀ ကေန ၁၅,၇၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံ ၁ အိတ္ကို ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up