ေနမာလက္သစ္ဟု နာမည္ႀကီးေနသည့္ ၆ ႏွစ္သားေလး၏ ေဘာလုံးစြမ္းရည္ (႐ုပ္သံ) | DVB