အရာေတာ္တြင္ စည္ပင္က တရားစြဲဆုိမည့္အေပၚ တကုိယ္ေတာ္ဆႏၵျပ | DVB