ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း၌ တပ္ပိုင္ေျမဟုဆိုကာ စစ္တပ္က ဝင္ေရာက္ထြန္ယက္ | DVB