ေခါက္ဆြဲဖတ္တြင္ ကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တားျမစ္ Borax ပစၥည္း ပထမဆံုး ေတြ႔ရွိ | DVB