မူးယစ္ေဆးေငြ ဘတ္သန္း ေသာင္းခ်ီ ခဝါခ်ေပးသည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကို ထိုင္းရဲ ဖမ္းဆီး | DVB