သတင္းမီဒီယာက်င့္ဝတ္တာဝန္နဲ႔ ပဋိပကၡေတြထဲက သတင္းမီဒီယာ အခန္းက႑ – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB