စပိန္တြင္ ႏုိက္ကလပ္အေဆာက္ဦၾကမ္းခင္း ၿပိဳက်၊ ၂၂ ေယာက္ ဒဏ္ရာရ | DVB