သယံဇာတတူးေဖာ္မႈမွရသည့္ ၀င္ေငြမ်ား ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲ ထည့္ရန္ ဆုံးျဖတ္ | DVB