ကတ္စ႐ို ညီအစ္ကုိႏွစ္ဦး၏ ႏွစ္ ၆၀ ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ | DVB