တ႐ုတ္ၾကည္းတပ္ အထူးစစ္ဆင္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သြားေရာက္ေလ့လာ | DVB