ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားအား စြဲေဆာင္ေနသည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေရခဲခ်ပ္ျပားဝုိင္းႀကီးမ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB