လြတ္ေျမာက္သြားသည့္ ဆက္ကပ္က်ား ပစ္သတ္ခံရ၊ ပုိင္ရွင္အား ဖမ္းဆီး | DVB