ရွမ္းေျမာက္တြင္ မုိးရက္ဆက္ရြာသျဖင့္ ရိတ္သိမ္းၿပီးစပါးမ်ား ေရျမဳပ္ | DVB