ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္ပုိ႔ေရး လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရသည့္အေျခေန မရွိေသးဟု ကုလေျပာ | DVB