ကုိဆုိဗုိ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္အပါ၀င္ အမတ္ ၃ ဦးကုိ ဖမ္းဆီး | DVB