ဥပေဒ ၃ ခု သမၼတ လက္မွတ္ထိုးထုတ္ျပန္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ေပးပို႔ | DVB