ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၄၈၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ တန္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ပဲစင္းငံုကေတာ့ ၁ တန္ကို ၃,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ တန္ကို ေငြက်ပ္ ၃၃၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ကုလားပဲျခမ္းကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ေပါက္ေဈးက ၁ ပိႆာ ကို ၂,၆၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၇၀၀ ရွိပါတယ္။ အာလူး အာလူးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ ပိႆာကို ၃၅၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၅၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၇၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ စြန္တာျပာ စြန္တာျပာကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၂၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္သြားၿပီး ဒီေန႔ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၃၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၃၉,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ ႏွမ္းနက္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းျဖဴ(ၿခံဳ) ႏွမ္းျဖဴ(ၿခံဳ)ကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာၿပီးေတာ့ ဒီေန႔ ေပါက္ေဈးကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၃၅,၀၀၀ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း လား႐ိႈး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ ပိႆာကို ၄၃၀ က်ပ္ကေန ၄၅၆ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၆ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up