မိုးအဆက္မျပတ္ ရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပဲစိုက္ေတာင္သူမ်ား အခက္ေတြ႔ | DVB