ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အေပၚေမးျမန္းခ်က္ (႐ုပ္သံ) | DVB