ရန္ကုန္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ အေရာင္းအဝယ္က်ဆင္းေန

ရန္ကုန္ စေတာ့ရွယ္ယာေဈးကြက္ထဲမွာ ရွယ္ယာေဈးႏႈန္းေတြက အက်ဘက္မွာပဲ ဆက္လက္ ရပ္တည္ေနသလို အေရာင္းအဝယ္ ေဈးကြက္ကလည္း အက်ဘက္မွာပဲ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္စေတာ့ရွယ္ယာ ေဈးကြက္ထဲမွာ FMI ရွယ္ယာေပါက္ေဈးက က်ပ္ ၁၂,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာအစုေရ ၁၁၀၀ သာ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သီလဝါ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးကေတာ့ က်ပ္ ၃,၁၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာအေရအတြက္ ၃,၅၀၀ နီးပါးပဲ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးကေတာ့ က်ပ္ ၈,၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္ လံုးဝမျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရဲ႕ ရွယ္ယာေပါက္ေဈးကေတာ့ က်ပ္ ၂၅,၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး ရွယ္ယာအေရအတြက္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္ အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ရွယ္ယာေဈးကြက္အေပၚမွာ ရွယ္ယာရွင္ေတြက အားရမႈမရွိဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

//
More News
Up