ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚမွ ျမန္မာျပည္အေျခအေန - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) - DVB