ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚမွ ျမန္မာျပည္အေျခအေန – အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) | DVB