A d v e r t i s e m e n t With Us

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတင္သြင္း

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒က ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ၀င္းသိန္းက “ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္း(Civil Service Personal)နဲ႔ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း (Public Servant)တို႔ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဟာ သေဘာ သဘာ၀မတူညီလို႔ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အဂၤါရပ္ေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းခြဲျခားသိမွ ၀န္ထမ္းခန္႔တာ၊ ၀န္ထမ္းလ စာ၊ စရိတ္၊ အၿငိမ္းစားလစာနဲ႔ ခံစားခြင့္ဆိုင္ရာေတြမွာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ စနစ္တက် ထိေရာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖို႔ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ၿပီး ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ျဖည့္စြက္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမူၾကမ္းကို တင္ျပ ရတာျဖစ္ပါတယ္ ” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွာ ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up