ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား အင္တာနက္ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ထိုင္းအစိုးရ စီစဥ္ | DVB