လူမ်က္ႏွာအတုသုံးၿပီး အုိင္ဖုန္းအိတ္က္စ္ကုိ ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳႏုိင္ | DVB