ဇင္ဘာေဘြစစ္တပ္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံဌာနကို သိမ္းပိုက္၊ အာဏာသိမ္းသည့္သတင္း ထြက္ေပၚ | DVB