ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး စတင္ထိုးႏွံ | DVB