ကေလးၿမိဳ႕တြင္ မီးမေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဆုိလာမီးမ်ား အသံုးျပဳမႈ ဂ႐ုစိုက္ရန္ ပညာေပးျပဳလုပ္မည္ | DVB