ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ႏွစ္အလြန္ ဘာေတြေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီလဲ - အယ္ဒီတာစကားဝုိင္း (႐ုပ္သံ) - DVB