အိႏၵိယႏွင့္သေရက်သည့္ ျမန္မာအသင္း လက္က်န္ႏွစ္ပဲြစလုံးႏုိင္မွ ေျခစစ္ပဲြေအာင္မည္ (႐ုပ္သံဟိုက္လိုက္) | DVB