အ႒မတန္းကစၿပီး အဂၤလိပ္စာစနစ္ ေျပာင္းလဲသင္ၾကားရန္အဆို လႊတ္ေတာ္လက္ခံ | DVB