ေတာင္ကုိရီးယားဘက္ထြက္ေျပးသည့္ ေျမာက္ကုိရီးယားစစ္သား ေသနတ္ျဖင့္ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ခတ္ခံရ | DVB