သက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္သယ္ေဆာင္လာသည့္ တရားမဝင္ ကြၽန္းခြဲျခမ္းမ်ား ပိုင္ရွင္မဲ့ဖမ္းမိ | DVB