ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာရွင္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေငြႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးစက္လႉဒါန္း (ဓာတ္ပံု) | DVB