ကင္ဆာေဝဒနာရွင္မ်ား နာက်င္မႈ သက္သာေစသည့္ေဆး ျမန္မာျပည္တြင္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိ | DVB