ထုိင္းဘုန္းႀကီး ၆ ပါးကို မူးယစ္ေဆး အေျမာက္အျမားျဖင့္ ဖမ္းမိ | DVB