ပုဂံေဒသခံမ်ား၏ လက္မွတ္ေရးထိုးေတာင္းဆိုခ်က္ အစိုးရလ်စ္လ်ဴရႈ | DVB