ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဓနိပင္မ်ား ျပဳန္းတီးလာ၊ ဓနိရည္ခ်ိဳ ေရာင္းခ်သူမ်ား အခက္ေတြ႔ | DVB