ဆင္ႏွာေမာင္းေပၚတက္ျပရန္ ႀကိဳးစားခ်ိန္ ႏွာေမာင္းျဖင့္ ႐ုိက္ထုတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ (႐ုပ္သံ) | DVB